Regulamin korzystania ze sklepu SkladOpalu.net

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sprzedaż prowadzona pod adresem www.skladopalu.net jest realizowana przez podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie tego sklepu:
MYSŁOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O., 41-404 Mysłowice Dworcowa 60
NIP: 9542755107, REGON: 361464257. Główny skład (magazyn, paczkowalnia, produkcja): 41-404 Mysłowice, ul. Dworcowa 60, nr konta: 58 1090 2008 0000 0001 3238 1934 w Bank Zachodni WBK S.A. – zwanym w treści regulaminu “Sprzedawca” lub “Sprzedający”.

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).
  Regulamin określa w szczególności:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  d) tryb postępowania reklamacyjnego
 2. Kupujący akceptuje Regulamin.
  Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawane Towary wraz z dokładnym opisem i ceną prezentowane są na odnośnych podstronach Sklepu. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na naszych stronach zawierają informację o cenie brutto, netto, podatku VAT oraz akcyzie w złotych polskich.
  Umowa zawierana jest w języku polskim.
  Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
 3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
  Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez kanały wymienione w zakładce KONTAKT. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.
 5. Wydawanie towaru zamówionego z opcją < odbiór osobisty > odbywa się na głównym składzie, pod adresem: 41-404 Mysłowice, ul. Dworcowa 60, po uzgodnieniu terminu odbioru telefonicznie. Pojazdy ładowane są w kolejności w jakiej przyjechały.
 6. Osoba składająca zamówienie zwana jest w treści regulaminu „Konsument”, “Zamawiający”, “Kupujący” oraz „Klient”.
 7. Wzory opakowań towarów oferowanych przez Sprzedającego są własnością firmy SkladOpalu.net, z zastrzeżeniem wszelkich praw do kopiowania, korzystania z projektu, wzoru i wykorzystywania go bez zgody właściciela.
 8. Firma udziela autoryzacji na sprzedaż lub dystrybucję swojego asortymentu podmiotom handlowym, wymienionym na tej stronie.
 9. Wysłanie zamówienia przez stronę: www.skladopalu.net – oznacza złożenie zamówienia.
 10. Podczas składania zmówienia wymagane są tylko niezbędne dane potrzebne do jego prawidłowej realizacji (wybór rodzaju podmiotu zamawiającego, imię i nazwisko lub nazwa zamawiającego, adres dostawy lub zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP). Dane te są wykorzystane do sporządzenia dokumentacji przewozowej, księgowej oraz są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2 PROCEDURA ZAMÓWIENIA TOWARÓW

 1. Kupujący składa zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu i przesłanie go do Sklepu, przy czym wybór zamawianych Towarów następuje poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka zakupowego. Formularz wypełniany jest zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania. Kupujący wskazuje Towary, które chce zamówić i ich ilość.
 2. Kupujący podaje następujące dane: imię nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący podaje niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku. Kupującemu umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących składanego zamówienia.
 3. Procedura zakupu kończy się przez wciśnięcie przez Kupującego przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  Zamówienie złożone przez Kupującego zostaje potwierdzone przez Sprzedającego poprzez przesłanie (automatycznej) wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Kupującemu Regulamin.
 4. Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.
 5. Niezależnie od przesłanych Kupującemu informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego wniosek. W razie wykrycia błędów we wprowadzonych przez Kupującego danych, Kupujący może wystąpić o ich korektę, podając dane właściwe ale tylko do momentu wysłania towaru.
 6. W razie wątpliwości co do rzetelności podanych danych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i na jego żądanie, zwróci wpłaconą już tytułem ceny należność.
 7. W przypadku gdy Zamawiający nie odbiera telefonu w ustalonym dniu realizacji zamówienia, Sprzedający ma prawo anulować zamówienie lub przesunąć czas dostawy.
 8. Zamawiający jest informowany na bieżąco o statusie swojego zamówienia poprzez wiadomości sms lub mailowe w zależności od rodzaju zamówienia lub może sprawdzić status na stronie www.skladopalu.net – podając numer zamówienia.

§3 CENY

  1. Aktualne ceny detaliczne prezentowane są na stronie: www.skladopalu.net oraz są dostępne na GŁÓWNYM SKŁADZIE w postaci cennika.
  2. Zamówienia realizowane są po cenie z dnia złożenia zamówienia. Jeśli ceny w czasie pomiędzy złożeniem danego zamówienia a jego realizacją zostaną zmienione (zwiększone lub obniżone) zamówienie zostanie zrealizowanie po cenie z dnia przyjęcia zamówienia.
  3. Ceny hurtowe ustalane są indywidualnie.
  4. Za odbiorcę hurtowego uważa się kupującego który dokonuje zakupów w ilościach powyżej 24 ton jednorazowo lub mniejszych zakupów w celu dalszej odsprzedaży.
  5. Ceny detaliczne i hurtowe podlegają negocjacji i mogą zostać zmienione w drodze bezpośrednich ustaleń z Kupującym.
  6. Kupujący każdorazowo otrzymuje imienny dowód dostawy towaru akcyzowego oraz do wyboru paragon lub fakturę Vat dołaczone do zamówienia.
  7. Cennik Dostawy określa koszty poszczególnych opcji dostawy Towarów. Wybór opcji należy do Kupującego. Strony mogą umówić się na dostawę Towarów przy użyciu innej opcji, nieujętej w Cenniku Dostawy.

§4 PŁATNOŚCI

 1. Kupujący ma do wyboru jedną z poniższych form płatności:
  a) za pobraniem – Kupujący należność za Towary i przesyłkę uiszcza KURIEROWI przy odbiorze dostarczonego towaru
  b) zwykłym przelewem – należność za Towary Kupujący przedpłaca na konto Sprzedającego w banku  Bank Zachodni WBK S.A. o numerze: 58 1090 2008 0000 0001 3238 1934
  c) płatności elektroniczne online – obsługiwane przez DotPay (koszt zgodny z informacją podaną przy wyborze sposobu płatności podczas składaniu zamówienia)
  d) gotówką , w przypadku odbioru osobistego lub dostawy transportem firmowym
  e) kartą płatniczą – obsługiwane przez DotPay
 2. W przypadku przedpłat za towar, który ma być odebrany osobiście lub wysłany kurierem, wpłaty należy dokonywać w takim czasie aby środki były zaksięgowane na rachunku Sprzedającego nie później niż 24h przed ustaloną datą wydania towaru. W przypadku spóźnienia płatności sprzedawca przesunie termin realizacji proporcjonalnie do spóźnienia.

§5 USŁUGA KONTA

 1. Założenie Konta jest fakultatywne dla Użytkowników chcących korzystać z Usług. Konto ma na celu ułatwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów za pomocą Sklepu.
 2. Użytkownik korzystający z Usługi Konta wyraża zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przez Sprzedającego z chwilą założenia Konta.
 3. Konto zostaje założone po wypełnieniu interaktywnego formularza zgłoszeniowego „Rejestracja”.
 4. Procedura wypełniania interaktywnego formularza obejmuje podanie danych wskazanych w § 2 ust. 2.
 5. Obligatoryjne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłane hasło do Konta.
 6. Dane do Konta każdy Użytkownik podaje dobrowolnie. Użytkownik ma możliwość samodzielnego uaktualniania swoich danych osobowych oraz usunięcia Konta.
 7. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj” na ostatniej odsłonie interaktywnego formularza na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem weryfikacyjnym oraz warunki na jakich została zawarta Umowa, w tym treść obowiązującego Regulaminu.
 8. Po otwarciu linku weryfikacyjnego przesłanego Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail, Użytkownik wpisuje swoje hasło w polu „Twoje hasło”. Kliknięcie przycisku „Zaloguj” jest równoznaczne z założeniem Konta. Jest to również moment zawarcia Umowy.
 9. Niezależnie od przesłanych Użytkownikowi informacji dotyczących Umowy, pełna treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Użytkownikowi na jego wniosek.
 10. Założenie Konta jest bezpłatne.

§6 DOSTAWA TOWARU

 1. Czas dostawy towaru lub odbioru własnym transportem jest ustalany indywidualnie z każdym Kupującym.
 2. Dostawa towaru może zostać zrealizowana za pośrednictwem zewnętrznych firm transportowych.
 3. Dostawy “kurierskie” realizowane są przy współpracy z firmami kurierskimi. Dostawa następuje w ciągu 1-3dni roboczych od wysłania towaru.
 4. W przypadku zdarzeń losowych typu uszkodzenia posesji lub innego mienia podczas dostawy lub rozładunku towaru przez zewnętrzne firmy transportowe podmiotem odpowiedzialnym jest podmiot dostarczający , Sprzedawca nie odpowiada za zdarzenia/straty powstałe w wyniku działań zewnętrznych firm transportowych.
 5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany poprzez wysłanie informacji sms lub email na adres lub numer telefonu podany w zamówieniu.
 6. W przypadku zdarzeń losowych typu: awarie maszyn i urządzeń, awarie pojazdów, niekorzystnej pogody, nagłego zatrzymania wydobycia na kopalni, braku dostaw surowca i innych nie planowanych zdarzeń – termin realizacji zamówienia może się opóźnić . – Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy a Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie od zrezygowania z zamówienia przez Zamawiającego zwrócić mu ewentualną wpłatę (jeśli była dokonana) zgodnie z jej pierwotną wartością.
 7. W przypadku gdy zamawiający stwierdzi uszkodzenie transportowe należy przed podpisaniem odbioru towaru zaznaczyć wyraźnie na liście przewozowym w jakim stanie towar dotarł lub odmówić odbioru uszkodzonego lub nie kompletnego towaru oraz spisać stosowny protokół w obecność kierowcy.
 8. Kierowca sam ocenia czy we wskazanym przez odbiorcę miejscu pod adresem dostawy bezpiecznie rozładuje towar. Nie jest zobowiązany wjeżdżać w ciasne bramy lub podwórka. Może odmówić wjazdu na nie utwardzone tereny, nie odśnieżone place, nie wnosi towaru do pomieszczeń, chyba że takie odpłatne wniesienie zostało wcześniej uzgodnione ze sprzedającym. Rozładunek odbywa się w odległości do 5m od auta.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru od Sprzedającego w ustalonym wcześniej terminie.
 10. Podmiot zwolniony z podatku akcyzowego podczas odbioru towaru zobowiązany jest podpisać dokument dostawy, który jest podstawą do zwolnienia z akcyzy. Brak podpisanego dokumentu dostawy skutkować będzie naliczeniem akcyzy od węgla zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. W przypadku nie odebrania dostarczonego towaru Zamawiający może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami transportu oraz pieniężną karą umowną w wysokości 20% wartości brutto zamawianego towaru na co zamawiający się zgadza.

§7 TOWAR

 1. Towarem jest węgiel kamienny i brunatny pochodzący z polskich kopalń oraz koks pochodzący z polskich koksowni z wyjątkiem produktu ekogroszek czeski.
 2. Może być zapakowany w opakowania foliowe 10kg lub 25kg lub dostarczony luzem w zależności od danego zamówienia.
 3. W przypadku towaru pakowanego – węgiel jest ułożony na palecie w ilości 1 tony. Czyli 40 worków po 25kg lub 100 worków po 10kg z tolerancją wagi podaną na opakowaniu.
 4. Palety z towarem są zabezpieczone folią “strecz” i ewentualnie kapturem foliowym.
 5. Parametry chemiczne węgla mogą nieznacznie się różnić w zależności od danego sortu i pokładu z którego wydobyty został węgiel w związku z naturalnymi wahaniami.
 6. W okresach wzmożonych opadów atmosferycznych może się zdarzyć, że towar będzie powierzchownie mokry.

§8 KUPONY i RABATY

 1. Kupony i kody rabatowe mogą być dołączone lub wydrukowane na dokumentach dostawy towaru.
 2. Rabaty w wysokości wydrukowanej na kuponie mogą być zrealizowane przy kolejnej dostawie dla tego samego klienta.
 3. Łączna kwota zamawianego towaru zostanie pomniejszona zgodnie z nominałem Kuponu.
 4. Kupony rabatowe nie są walutą i nie mogą być wymienione na gotówkę.
 5. Kupony nie sumują się i nie łączą z innymi promocjami lub rabatami.
 6. W czasie trwania okresowych promocji cenowych kupony rabatowe mogą nie być uwzględniane.
 7. Klient składając zamówienie sam decyduje czy chce skorzystać z ewentualnej aktualnej promocji cenowej, stałego rabatu dla stałych klientów lub KUPONU RABATOWEGO jeśli taki posiada.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zamawiający będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: przez wysłanie pisma pocztą na adres: MYSŁOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O., 41-404 Mysłowice Dworcowa 60 lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@skladopalu.net
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Zamawiający odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§10 REKLAMACJE

 1. Jeśli zamawiający stwierdzi , że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową – może złozyć reklamację. Jeżeli jest konsumentem – z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego) Jeżeli nie jest konsumentem – z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłosić na formularzu reklamacyjnym. Po wypełnieniu formularz można zeskanować i wysłać mailem na adres : biuro@skladopalu.net lub wydrukować i wysłać na adres siedziby Sprzedającego tj. MYSŁOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O., 41-404 Mysłowice Dworcowa 60
 3. Odpowiedz reklamacyjna zostanie wysłana do osoby składającej reklamację do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Zamawiającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej lub transportu zorganizowanego we własnym zakresie. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Podczas postępowania reklamacyjnego towar może zostać poddany badaniu laboratoryjnemu celem stwierdzenia czy posiada wady i na podstawie wyniku badań może zostać podjęta decyzja o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji. Badania wykonuje niezależny instytut badawczy.
 6. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Sprzedawca odpowie za niezgodność towaru z umową, jeżeli zostanie ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru. Jeżeli kupujący po dwóch miesiącach od stwierdzenia wady, nie powiadomi o tym fakcie sprzedającego, utraci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim
 2. W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepy internetowego Kupujący otrzymuje w postaci załącznika treść regulaminu który automatycznie stanowi trwaly nośnik zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.skladopalu.net, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 4. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 7. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2015. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia. Firma MYSŁOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści regulaminu.
 9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu skladopalu.net, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do Sklepu przez Użytkownika.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

2. Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

a. Administrator – Mysłowicki Węgiel Sp. z o.o. Anna Piątek, ul. Dworcowa 60, 41-404 Mysłowice, wpisana do rejestru CEIDG, REGON: 361464257;

b. Sklep – sklep internetowy skladopalu.net dostępny poprzez sieć internet z domeny www.skladopalu.net

c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.skladopalu.net oraz wszelkie jej podstrony.

d. Strony – Administrator i Użytkownik.

e. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Sklepie posiada aktywne konto użytkownika, dokonuje, bez rejestracji, zakupu w Sklepie lub zapisała się do newslettera.

3. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.2. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:a. imię i nazwisko

  b. adres

  c. numer telefonu

  d. adres email

  e. nazwa firmy

  5. Dane osobowe przetwarzane są na w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, a to gdy przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ulepszenia Sklepu.

5. Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je na Profilu użytkownika.3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

6. Szyfrowanie danych

 1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.2. Każde połączenie Użytkownika ze Sklepem jest szyfrowane i poufne.

7. Techniczna ochrona danych

 1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8. Polityka cookies

Dla wygody Użytkowników Sklep używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem.

3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

– adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link);

– informacje o przeglądarce użytkownika.

4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

6. W Sklepie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny SkladOpalu.net

– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

– cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników

– cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy

– cookie powiązane z wtyczką „AddThis Social Bookmarking Widget”, która służy do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: httpsss://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors

7. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

8. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

9. Kontakt

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
  2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
  3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email biuro@skladopalu.net